Metoder for å fjerne alkohol fra øl

For delvis eller fullstendig fjerning av alkohol fra øl er det flere oppmuntrende årsaker:

· En sunn livsstil uten alkohol blir stadig mer fremmet

· Drivere som ikke trenger å frykte de negative konsekvensene, kan bli forbrukere av slik øl;

· Religiøse årsaker som forbyr forbruket av alkohol.

Alkohol kan fjernes helt, eller delvis, i forskjellige land på dette problemet er det forskjellige lover.

Fjerning av alkohol fra øl er mulig på ulike måter. Kjente metoder kan deles inn i tre grupper:

· Avbrudd av gjæring eller forebygging av dannelse av alkohol under gjæring.

Produksjonen bruker alle tre metodegruppene som har sine egne fordeler og ulemper.

Membranmetoder

I membranseparasjonsmetoder pumpes øl gjennom en meget tynn bomullscellulose eller celluloseacetatmembran og alkoholen fjernes. Ulike fysiske effekter brukes i forskjellige membranmetoder.

Omvendt osmose

Omvendt osmose er det motsatte av osmose. For å forklare essensen av osmose, kan du bruke følgende eksempel: del skipet i to halvdeler av en vegg. På bunnen av venstre hull, som vi lukker membranen. Denne membranen har så små porer at den bare kan passere rent vann. Slike fine poremembraner som bare passerer gjennom molekyler av en viss størrelse kalles semipermeabel.

Fyll beholderen til halvparten med vann. Høyden på vannet på begge sider av membranen vil være den samme (figur 4.101).

Nå legg salt til venstre på fartøyet og rør det. Saltmolekyler har en tendens til å oppløse i så mye vann som mulig. Siden saltmolekylene er for store til å trenge inn i membranen, vil rent vann bli trukket gjennom membranen til deres side så lenge konsentrasjonen av løsemiddelet utjevnes på begge sider av membranen. Det hydrostatiske trykket av en høyere væskekolonne, som forekommer i en tilstand av likevekt, kalles osmotisk trykk (dvs. likevektstrykk). Osmotisk trykk er trykket som er nødvendig for å opprettholde en likevekt mellom vannmolekylene som trer inn i den semipermeable membranen i saltoppløsningen og vannmolekylene som forlater saltvannet på grunn av overdreven hydrostatisk trykk.

Osmose er et velkjent fysisk fenomen. Alle prosesser i naturen, inkludert i gjærceller, reguleres osmotisk.

Trykk nå på venstre side av fartøyet og trykk rent vann gjennom membranen på høyre side mot osmotisk trykk (c). Denne prosessen kalles omvendt osmose eller omvendt osmose.

Prinsippet om å senke konsentrasjonen av alkohol ved hjelp av omvendt osmose

Når alkohol fjernes ved hjelp av omvendt osmose, blir øl (figur 4.102, 1) samlet eller kontinuerlig pumpet gjennom en separasjonsmodul.

Vann og alkohol går gjennom membranen mot det naturlige osmotiske trykket (2). Tvert imot forblir alle store molekyler - molekyler av aromastoffer og aromatiske stoffer - i øl. Som vannet går kontinuerlig, er det nødvendig å stadig legge til nytt vann (3), som skal avsaltes og deaereres. Ved å legge til vann blir alkoholinnholdet konsekvent redusert. Siden opprettelsen av overtrykk gjennom en pumpe fører til en økning i væskens temperatur, må installasjonen avkjøles slik at ølens temperatur ikke overstiger 15 ° C.

I denne metoden er membranen tangentiell til strømningsretningen. Membranoverflaten vaskes konstant på grunn av de resulterende tangentielle kreftene. Denne filtreringen kalles kryssflytningsfiltrering (Cross-Flow-Filtration).

Vannalkoholblandingen som passerer gjennom membranen kalles permeat (5). Konsentrasjonen av alkohol i den når 1,5-1,8%. Lavalkoholinnholdet begrunner ikke konsentrasjonen, derfor blir permeatet brukt, for eksempel for utvasking av en ølpellet.

Omvendt osmoseanlegg

Installasjonen av omvendt osmose (figur 4.103) består av en trykkbeholder (1), hvor ølen som skal behandles, er lagret.

Ved hjelp av en pumpe (2) økes trykket til 40 bar, og ved hjelp av en sirkulasjonspumpe (3) oppnås en høy hastighet, noe som forhindrer membranene i tilstopping. Ventil (7) sikrer konstant trykk.

Modulene (4) er de største, viktigste og samtidig den dyreste delen av installasjonen. Ofte er membranene laget av celluloseacetat. Den spesifikke ytelsen til membranene når 50-80 liter per m 2 per time, og følgelig bør membranoverflaten være stor nok, som dessverre har en merkbar effekt på økningen i installasjonskostnadene. Et aggregat på 18 separasjonsmoduler kan produsere alkoholfri øl på ca. 25 hl per time.

Massen tapt med vann-alkohol-løsningen (permeat) erstattes med spesielt tilberedt vann (5), da ellers vil innholdet av ekstraksjonsstoffer i ølet øke. Sirkulasjonen fortsetter til ønsket grad av reduksjon i alkoholinnholdet oppnås.

Spesiell forberedelse av vann inkluderer avsaltning og fullstendig deaerasjon ved tilleggsinstallasjonen. Avlufting er nødvendig for ikke å introdusere slik uønsket oksygen til øl. Bare karbondioksid bør brukes som arbeidsgass for fylling og tømming av lagertanken med avsaltet og avluftet vann, da ellers vil oksygen diffundere i vannet og med det i øl.

Den viktigste operasjonen for normal drift av modulen er rengjøring av membranene. For å opprettholde ønsket ytelse, må alle innskudd fjernes fra membranoverflaten. Metoden for vask og vaskemidler er avhengig av typen av membran. Feil behandling gir en endring i porestørrelse og dermed til ødeleggelse av dyre membraner.

Prosessen med omvendt osmose

Øl pumpes gjennom et modulmodul, som i regel grupperes i grupper på seks. Ved utgangen har øl, alkoholinnholdet noe økt, passert gjennom en reduksjonsventil og går tilbake til den opprinnelige tanken. Reduksjonsventilen reduserer trykket fra 40 bar til originalen. Vann er ikke lagt til på dette stadiet. I ferd med å fjerne alkohol er det tre trinn:

Ved passasje av øl gjennom modulene dannes ca. 2,2 liter permeat per hl av øl. Samtidig øker innholdet av alkohol og ekstraksjonsstoffer (figur 4.104).

Når innholdet i en viss konsentrasjon av noen ekstraherende stoffer i øl, spesielt ß-glukan, reduserer membranets permeabilitet, noe som begrenser installasjonens ytelse i ølkonsentrasjonen.

På dette stadium tilsettes fullstendig demineralisert vann til den konsentrerte øl i stedet for permeatet borte til det ønskede alkoholinnhold er nådd.

Konsentrert øl fortynnes med vann til det opprinnelige volumet, mens alkoholinnholdet faller under 0,5%. Samtidig er øl mettet med CO2, siden, på grunn av omvendt osmose og tilsetning av vann, er det nesten ingen karbondioksid igjen i øl.

dialyse

I dialyse brukes membraner i form av hule fibre med en meget liten veggtykkelse. Hule fibre har en diameter som er lik brøkdeler av en millimeter (50-200 mikrometer) og har mikroporer. I en modul er det tusenvis av slike sammenkoblet i en bunt og de tynneste membranene forseglet på begge sider. Øl presses jevnt gjennom dem, mens dialysat (eller vann) strømmer rundt de hule fibre i motsatt retning. Massutveksling skjer gjennom membranmikroforene (veggtykkelse fra 10 til 25 μm).

Under dialyse forsøker alle oppløsninger på begge sider av membranen å oppnå en likevektstilstand i forhold til hverandre. Dette betyr at alkoholen fra øl overføres til dialysatet til den samme konsentrasjonen av alkohol er nådd på begge sider. Hvis etanol fjernes fra dialysatet, vil alkoholen diffundere fra den ene siden av membranen til den andre til uendelig, og forsøker å gjenopprette balansen. Ved utføring av prosessen i motstrøm (Figur 4.105) forsvinner alkohol svært raskt fra ølen.

Vurder figur 4.105. Behandlet øl flyter fra høyre til venstre. Det er lite alkohol i dialysatet på dette tidspunktet, slik at alkoholen beveger seg gjennom ølmembranen til dialysatet for å jevne ut konsentrasjonen. Jo lenger ølen flyter "til venstre", forblir jo mindre alkohol i den, fordi dialysatet som beveger seg mot den, inneholder enda mindre alkohol - når det kommer inn i "venstre", er det ikke i det hele tatt. Ved slutten av banen vil nesten alle alkoholmolekyler fra øl overføres til dialysat, som vasker membranen i motstrøm.

Nå inneholder ølen nesten ingen alkohol, som overføres til dialysatet, og fra hvilken etanol skal fjernes for videre bruk. Alkohol utvinnes fra dialysatet ved kontinuerlig destillasjon under vakuum (vakuumdestillasjon = lave destillasjonstemperaturer).

Sammenlignet med omvendt osmose er denne metoden betydelig dyrere, men øl er mer mild behandling, siden fjerning av alkohol oppstår ved lave temperaturer. Under dialyse oppvarmes ølen fra bare 1 til 6 ° C. Øl mates inn i systemet under lavt overtrykk - omtrent 0,5 bar, som imidlertid er tilstrekkelig for masseutveksling å skje.

Dialysenhetens "hjerte" (Figur 4.106) er membranmoduler (12).

Membranmoduler er oftest moduler i form av hule fibre, gjennom mikroporøse membraner hvorav masseoverføring (diffusjon) oppstår i motstrøm. Etter å ha forlatt modulen, blir ølen avkjølt på platevarmeveksleren (6) til 1 ° C og går tilbake til trykkbeholderen.

Dialysatet frigjøres fra alkohol på destillasjonskolonnen (3), og gjennom varmeveksleren (5) ved hjelp av pumpen (4) går modulen igjen.

Erklæringen om at bare alkohol diffunderer gjennom membranene, er selvsagt veldig betinget. I virkeligheten mister øl store mengder av flyktige biprodukter fra gjæring og CO under dialyse.2. Dette skyldes det faktum at alkohol under destillasjon av dialysat blir destillert av, og med det mye av de andre flyktige stoffene, spesielt estere og høyere alkoholer. Disse stoffene overføres under dialyse fra øl til dialysat og er permanent tapt fra øl. Redusere innholdet av noen estere kan nå 65%. På den annen side kan selvsagt stoffer også overføres fra dialysat til øl, dette gjelder for eksempel vannsalter, som under destillasjon konsentreres i dialysat og beriker øl under dialyse (natrium, kalsium, nitrater).

Alt dette vitner om den store betydningen av kontinuerlig regulering av sammensetningen av dialysat og hvor vanskelig de metabolske prosessene finner sted. Og i alle andre metoder for fjerning av alkohol, vil etanol alene aldri forsvinne, siden andre flyktige stoffer kan oppføre seg som alkohol. Til tross for dette er dialyse den vanligste måten å redusere alkoholinnholdet i dag.

4.8.3.2. Fjernelse av termisk alkohol / destillasjon

Ved bruk av termiske metoder fjernes alkohol fra øl når den oppvarmes. Ved et trykk på 1 bar har vannet et kokepunkt på 100 ° C og alkohol - 78,3 ° C. Selvfølgelig begynner fordamping av vann sakte ved 100 ° C, men allerede ved lavere temperaturer, men alkoholen begynner å fordampe ved temperaturer under 78,3 ° C, så denne metoden kan brukes til å skille vann og etanol. Imidlertid fører fordampning ved atmosfærisk trykk til en forverring i smaken av øl, siden temperaturen i dette tilfellet fortsatt er høyt.

Det er kjent at fordampningstemperaturen (= kokepunktet) avhenger av trykk. Hvis vi senker trykket, kan alkoholen fordampe ved mye lavere temperaturer. Derfor utføres alle termiske metoder for alkoholfjerning sparsomt under vakuum i et utladet rom med et absolutt trykk på fra 0,04 til 0,2 bar, takket være fordampningstemperaturer mellom 30 ° C og 55 ° C. Å redusere kvaliteten på øl på grunn av temperaturpåvirkning, avhenger av:

· Fordampningstemperaturen;

· Fra eksponeringstidspunktet for økte temperaturer på øl.

I alle metoder for termisk fjerning av alkohol benyttes vakuumdestillasjonsapparater med forskjellige designegenskaper ved varmeoverføring. For vakuumdestillasjon brukes:

· Fordamper med nedadgående flyt av væske (figur 4.107);

· Flertrinns destillasjonskolonner (figur 4.108);

· Tre-trinns lamellare fordamper (figur 4.109);

· Sentrifugale fordampere (figur 4.110).

Fordamper med nedadgående flyt av væske (figur 4.107)

Fordamperen med en synkende væskestrøm består av en kolonne (7), høyde

4-5m, med varmevekslingsrør (2) som ligger i den, der, takket være vakuum, øl øler opp til ikke mer enn 45 ° C. På vei ned, fordampes alkoholen fra øl, separeres i separatoren (3), og kondenserer deretter i kondensatoren. Delvis avkalkonisert øl blir igjen utsatt for en skyggefull termisk belastning i den andre fordamperen, hvor etanolkonsentrasjonen faller til 0,03 volumprosent.

Vakuumdestillasjonsenhet (figur 4.108)

I denne installasjonen oppvarmes ølen til litt alkoholisering i en platevarmeveksler opp til 45 ° C og sendes til epurasjonskolonnen (3) ved inngangen hvor øltrykket faller. Samtidig fordampes flyktige aromatiske komponenter fra øl, som senere tilsettes igjen til øl i en rekombinationstank (5). I en vakuumalkoholkolonne (4) ved 40 ° C blir øl frigjort fra alkohol, som utfelles i en vanningskondensator (6). Ikke-alkoholholdig øl avkjøles først til 4-5 ° C (2), og deretter til 0-1 ° C, og går inn i rekombinationstanken (5), der den igjen blandes med flyktige aromatiske stoffer.

Tre-trinns vakuumfordampningsenhet

I et slikt oppsett (figur 4.109) oppvarmes ølen og fordampes i tre trinn. Fordelene ved denne metoden er som følger:

· Temperaturforskjellen er veldig liten;

· Plate fordampere har svært høy varmeoverføringskoeffisienter;

· Kontakttid med varmevekslingsoverflaten er minimal.

Design og prinsipp for drift

Tre-trinns installasjonen består av tre plate fordampere med en nedadgående flyt av væske (2,5, 6).

I platevarmeveksleren (1) oppvarmes ølen som skal behandles med utdatert alkoholisert øl og varmt vann opp til 30 ° C. Den oppvarmede ølen oppvarmes forsiktig i den første fordamperen (2), den frigjorte alkoholdampen samles opp i mottakeren (3), utfelles med avkjølt kondensat (-1 ° C) i vanningskondensatoren (4) og slippes ut.

I den andre fordamperen (5) oppvarmes ølen med fortsatt tilstrekkelig alkoholinnhold til en temperatur på maksimalt 38-40 ° C. De resulterende alkoholdampene kommer inn i den tredje fordamperen (6) og kondenserer der. De fordampende alkoholene brukes til å varme øl i den første fordamperen (2).

Ikke-alkoholholdig øl i andre trinn til slutten av avkalking (0,3-0,4% alkohol) i den tredje fordamperen og trekkes tilbake etter to-trinns avkjøling (1).

Ytelsen til slike mye brukte planter kan nå opptil 200 hl / time.

High Performance Centrifugal Evaporator

En annen interessant mulighet for å fjerne alkohol fra øl er å passere ølet gjennom en sentrifugal-fordamper, hvis indre overflater er oppvarmet.

Under påvirkning av sentrifugalkrefter strømmer et tynt lag øl mellom platene av sentrifugalseparatoren og oppvarmes med mettet damp som mates inn i sentrifugalfordamperens dobbeltvegg (figur 4.110). Alkoholen fordampes og rømmes, mens den delvis alkoholiserte øl klemmes ut og tømmes gjennom en skillevask.

I dette systemet arbeider de også under vakuum ved en temperatur på 30-34 ° C for å utøve den mest milde effekten på produktet. Hele prosessen tar mindre enn 10 s, men må gjentas flere ganger, siden den øyeblikkelige reduksjonen i alkoholinnholdet til et nivå under 0,5% er forbundet med visse tekniske problemer.

Ikke-alkoholholdig ølbrygging

Nylig er alkoholfri øl stadig mer populær. Dette skyldes en rekke faktorer: kontraindikasjoner til alkohol, uvilje til å drikke alkohol, en sunn livsstil, etc.

Øl er et lagerhus av alle slags vitaminer og mineraler som ekstraheres fra malt under mashingprosessen. Øl har også en tonisk og forfriskende effekt. Men alle disse nyttige egenskapene er utjevnet av alkohol, som er inneholdt i skummende drikke. Å ta en drink som har positive egenskaper og ikke inneholder alkohol, var en av grunnene til opprettelsen av alkoholfri øl.

Ikke-alkoholholdig øl fant raskt publikum, og forbruket øker bare hvert år.

Ikke glem det faktum at alkoholfri øl ikke er så alkoholfri. Alkoholinnholdet i henhold til GOST er tillatt opp til 0,5 volumprosent. Mengden alkohol er den viktigste forskjellen mellom den klassiske øl og den alkoholfrie motparten. Siden alkohol er en viktig smørbærer i øl, når den fjernes, forlater andre flyktige stoffer uunngåelig øl. Derfor vil ikke-alkoholholdig øl alltid ha en annen smak enn en lignende øl med tilstedeværelse av alkohol.

Metoder for fremstilling av alkoholfri øl

I dag produseres ikke-alkoholholdig øl på følgende måter:

 • Avbrudd gjæring
 • Gæring av urten med spesielle gjærstammer
 • Melkesyring fulgt av gjær
 • Fordampning av alkohol
 • Membranfiltrering

Vurder hver metode mer detaljert.

1. Avbrudd av gjæringsprosessen

Kjernen i prosessen består i gjæring av spesielt tilberedt urt med gjær i en viss grad av gjæring og avbrudd av gjæring på forskjellige måter.

Urten er tilberedt på en slik måte at den inneholder den minste mengden fermenterbare sukkerarter. Dette oppnås ved valg av spesielle temperaturregimer i forbindelse med mashing. I denne metoden er den opprinnelige tettheten av urten i området 6-6,5%. Hopping tilbringer svak. Humle er vanligvis lagt bare for å enkelt gi hopparoma. Fermenteringsprosessen utføres ved en temperatur ikke høyere enn 8 ° C.

Avbryt gjæring når alkoholinnholdet når 0,5%:

 • gjærfiltrering og fjerning
 • kjøler ned (senker temperaturen til 0 ° C) og fjerner gjærsedimentet
 • pasteurisering

2. Fermentering med spesielle gjærstammer

En av de enkleste metodene for å produsere alkoholfri øl.

For denne metoden brukes gjær, som er i stand til å konsumere bare enkle sukkerarter i form av glukose og fruktose. Samtidig kan de ikke bryte ned og konsumere mer komplisert sukker når det gjelder kjemisk struktur - maltose. En representant for slike gjær er stammen Saccharomycodes ludwigii. Under gjæringen overstiger alkoholkonsentrasjonen ikke 0,5 volum%, og selve ølet er oppnådd med en karakteristisk, søt smak.

Den eneste ulempen ved denne metoden er meget langsom gjæring, og som et resultat er det økte risikoer for wortinfeksjon med andre gjærstammer eller bakterier.

3. Melkesyring etterfulgt av gjær

Denne metoden er to-trinns og ganske arbeidskrevende, men drikken oppnås så nært som mulig til øl med en mer vedvarende smak.

I begynnelsen oppnås en ukuelig wort med en innledende tetthet på 10% vol. For sterilisering blir denne wort kokt, deretter avkjølt til 37 ° C og melkesyrebakterier innført. Deretter utføres melkesyring til pH = 4,1-4,2.

Deretter kokes den resulterende surgjorte wort igjen kun med humle. I prosessen med å koke justere tettheten. Verdien skal være 6-6,5%. Den resulterende hoppede wort avkjøles til gjæringstemperatur og gjær påføres. Fermenteringsprosessen utføres til alkoholinnholdet ikke er høyere enn 0,5 volum%.

4. Fordamping av alkohol

Alkohol fra ferdig øl fjernes i spesielle destillasjonsanlegg som opererer under negativt trykk. På grunn av dette oppnås lave kokpunkter. Med denne metoden blir sammensetningen av ølet ikke forstyrret, men smaken av sluttproduktet endres ikke betydelig til det bedre.

5. Membran ølfiltrering

En av de mest moderne metodene for å lage alkoholfri øl. På denne måten oppnås ikke-alkoholholdig øl så nært som mulig til smakprofilen til en klassisk øl.

Essensen av metoden er å filtrere den ferdige øl gjennom spesielle filtre med polymermembraner. Membraner er valgt på en slik måte at de passerer molekyler av en viss størrelse. Som et resultat, viser det sig å skille molekylene av alkohol og få på produksjonen av alkoholfri øl med maksimal bevaring av sin opprinnelige smakprofil.

Hvordan lage alkoholfri øl hjemme?

Malt utvalg

Først må du plukke opp maltet, hvorav øl skal brygges. Malter er valgt på en slik måte at de får en rik øl med et minimum av fermenterbare sukkerarter. Til matlaging av alkoholfri øl brukes karamellmalter aktivt, den totale mengden karamellmalter kan nå 30% av totalen.

mose

Mashing utføres på en måte som begrenser effekten av enzymet beta-amylase, som er ansvarlig for dannelsen av lett gjærbare sukkerarter. Vanligvis blir malt tilsatt til vann ved en temperatur på 38 ° C, deretter blir temperaturen raskt hevet til 74 ° C, og en pause på 45-50 minutter opprettholdes. Deretter øker temperaturen til 78 ° C og sender massen for å filtrere.

Med denne metoden for mashing oppnås ikke normal jodfarging.

koke

Kokning tar ca 1 time med tilsetning av en liten mengde humle for å gi en smaksprøve til den fremtidige alkoholfrie øl. Hopp til bitterheten gir oftest ikke med.

Etter kokingen blir kjøttet raskt avkjølt til temperaturen av gjæren.

gjæring

Før gjæringen påbegynnes, bør den opprinnelige tettheten av urten være i området 6-6,5%.

På grunn av det faktum at alkoholinnholdet i øl må begrenses, brukes gjærstammer med lav sluttgjødsel. Fermentis Safbrew T-58 ale gjær er utmerket. Verdien av CCR (den endelige graden av fordøyelse) i denne belastningen overstiger ikke 70%.

Gjæringstemperaturen bør velges nederst. For ale gjær er det 12-14 ° C.

Så snart graden av gjæring er nådd = 15%, som tilsvarer 0,58% vol. alkoholfermentering er stoppet. Denne verdien av mengden alkohol er så nært som mulig for alkoholfri øl i henhold til GOST.

Gæring og tapping

For å avgjøre gjæren og stoppe gjæringen, blir øl avkjølt ved 0 ° C. Deretter fjernes det fra gjær, kunstig karbonisert og flaske.

Naturlig karbonering øker ølens styrke. Derfor er tilsetningen av primer eller andre sukkerarter utelatt.

Siden det ikke finnes noen ekstra metoder for fjerning av gjær, forblir en viss del av dem i øl. Under lagring vil gjenværende gjær gradvis gjære de resterende sukkene og øke styrken til ferdigproduktet. Så med bruk av den resulterende alkoholfrie økningen er ikke verdt det.

Artikkelen ble utarbeidet av:

Dato for artikkel skriving: 11/13/2017

- Moskva, Ostapovsky Prospect, 3;
- Moskva, st. Smolny 63B / P8,
- Moskva, Yaroslavl motorvei 146 K1

© Doctor Guber 2007-2018

Abonner på Doctor Guber News

1. Levering av opplysninger fra kunden:

1.1. Ved registrering på nettstedet doctorguber.ru (heretter kalt "Site"), gir kunden følgende opplysninger: etternavn, fornavn, e-postadresse. Når du bestiller på nettstedet, gir kunden selger informasjon: etternavn, fornavn, patronym, telefonnummer, e-postadresse, by og leveringsadresse. Ved bestilling av tilbakering på Selgerens nettsted, tilbyr kunden: telefon, bostedsby. Når du registrerer deg for opplæringsseminar gjennom nettstedet, gir kunden selger informasjon: etternavn, fornavn, patronym, telefonnummer, e-postadresse, by.

1.2. Ved å sende inn sine personopplysninger, godtar klienten sin behandling (opp til Kundens tilbaketrekking av samtykke til behandling av hans personopplysninger) av selskapene i TD Guder LLC, lokalisert i: 191002, Dostoevsky 24 / 9A, 3H og TDDG Retail LLC. : 190068 St. Petersburg, Prospect Rimsky-Korsakov, Bygning 3, Byggelys. A, Apt. Pom 19N (i det følgende referert til som "Selgeren") for å oppfylle selgeren og / eller sine partnere av sine forpliktelser overfor klienten, selge varer og levere tjenester, gi referanseverdi, samt fremme varer, verk og tjenester og godtar også å motta meldinger om reklame og informasjons- og tjenestemeldinger. Ved behandling av kundens personopplysninger styres selger av den føderale loven "på personopplysninger", den føderale loven "på annonsering" og lokale forskriftsdokumenter.

1.2.1. Hvis kunden ønsker å oppdatere sine personopplysninger, for å blokkere eller ødelegge det dersom personopplysningene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige, ulovlig innhentet eller ikke nødvendig for det oppgitte formålet med behandlingen, eller hvis klienten ønsker å trekke sitt samtykke til personlig databehandling eller eliminering Ulovlige handlinger fra Selger og / eller hans partnere med hensyn til hans personlige data, må han sende en skriftlig forespørsel til selgerens e-postadresse. E-postadresse: [email protected]

Hvis kunden ønsker å slette sin konto på nettsiden, skal kunden kontakte oss på [email protected] med den aktuelle forespørselen. Denne handlingen innebærer ikke tilbakekalling av Kundens samtykke til behandling av hans personopplysninger, som i henhold til gjeldende lovgivning finner sted på den måte som er fastsatt i punkt 1 i denne paragraf.

1.3. Bruk av informasjon levert av kunden og mottatt av selger.

1.3.1 Selgeren bruker dataene som Kunden har gitt i løpet av hele registreringsperioden for Kunden på Nettstedet for å kunne:

 • registrering / godkjenning av klienten på nettstedet;
 • behandle bestillinger fra kunden og å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden
 • å utføre aktiviteter for å fremme varer og tjenester;
 • evaluering og analyse av nettstedet;
 • bestemme vinneren i kampanjer holdt av selger
 • analyse av kundens kundegenskaper og levering av personlige anbefalinger;
 • Kundens deltakelse i lojalitetsprogrammer;
 • informere klienten om nye artikler, nyheter, kampanjer, rabatter og spesialtilbud via elektroniske og SMS-sendinger.

1.3.2. Selgeren har rett til å sende reklamemeldinger til kunden. Hvis kunden ikke ønsker å motta reklamemeldinger fra selgeren, må han endre de tilsvarende innstillingene, lenken som er inneholdt i brevet sendt til klienten eller be om det på [email protected] Fra tidspunktet for endring av de angitte innstillingene er kvitteringen til selgerens utsendelser mulig innen 3 dager, noe som skyldes særegenheter i arbeidet og samspillet mellom informasjonssystemer, samt vilkårene for kontrakter med motparter som sender ut reklameinformasjonsmeldinger til selgerens interesser. Kundens nektelse av å motta tjenestemeldinger er umulig på grunn av tekniske årsaker. Tjenestemeldinger sendes til e-postadressen som er oppgitt når du registrerer deg på nettstedet, samt via sms og / eller push-varsler og gjennom kundeservicen til telefonnummeret som er angitt under registreringen og / eller når du bestiller bestillingen, om statusen Bestilling, varer i kundens kurv.

2. Levering og overføring av informasjon mottatt av selger:

2.1. Selgeren forplikter seg til ikke å overføre informasjonen mottatt fra Kunden til tredjepart. Det anses ikke å være et brudd på selgeren å gi opplysninger til agenter og tredjeparter som handler på grunnlag av en avtale med selgeren, for å oppfylle Forpliktelsene til Kunden og kun innenfor rammen av kontrakter. Det anses ikke som et brudd på denne klausulen at selger overfører data til tredjepart i en upersonlig form for å evaluere og analysere nettstedets arbeid, analysere kundens kundegenskaper og gi personlige anbefalinger.

2.2. Det anses ikke for å være et brudd på forpliktelsene for å overføre informasjon i samsvar med de rimelige og gjeldende krav i Russlands lovgivning.

2.3. Selgeren har rett til å bruke teknologien "cookies". "Cookies" inneholder ikke konfidensiell informasjon og overføres ikke til tredjepart.

2.4. Selgeren mottar informasjon om ip-adressen til nettstedet besøkende doctorguber.ru og informasjon om lenken fra hvilket nettsted den besøkende kom. Denne informasjonen brukes ikke til å identifisere den besøkende.

2.5. Selgeren er ikke ansvarlig for informasjonen som Kunden har gitt på Nettstedet i en allment tilgjengelig form.

2.6. Selger ved behandling av personopplysninger tar nødvendige og tilstrekkelige organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang til dem, samt fra andre ulovlige handlinger i forhold til personopplysninger.

3. Lagring og bruk av opplysninger av Kunden

3.1. Klienten forplikter seg til ikke å gi tredjeparter innloggingen og passordet som han brukte til identifikasjon på nettstedet doctorguber.ru.

3.2. Klienten forplikter seg til å sikre due diligence ved lagring og bruk av innlogging og passord (inkludert, men ikke begrenset til: bruk lisensiert antivirusprogramvare, bruk komplekse alfanumeriske kombinasjoner når du oppretter et passord, endre umiddelbart passordet etter automatisk registrering, som blir varslet via e-post klient, ikke oppgi en tredjeparts datamaskin eller annet utstyr med kundens innlogging og passord angitt på det)

3.3. I tilfelle Selgerens mistanke om bruk av Kundens konto av tredjepart eller skadelig programvare, har selgeren rett til ensidig å endre kundens passord.

Hvordan raskt bli kvitt ølfume

Hver gang etter å ha drukket alkoholholdige drikkevarer, er det en lukt av alkohol fra munnen, og gir bort personen som drakk. Den sterke aromaen av røyk oppstår på grunn av acetaldehyd, et flyktig stoff som etylalkohol blir til i kroppen. Denne lukten kommer ikke fra mage eller munn. Acetaldehyd fordamper gjennom lungene, noe som gir pusten en dårlig lukt.

Kan det være røyk fra øl

Øl har en "spesiell" smak

Til tross for at øl er en relativt lett etanolholdig drikke, vises lukten av røyk selv etter små mengder øl full. Ølrøyk har en spesiell smak som er vanskelig å gjemme. Etter øl, spesielt hvis det ikke er fastkjørt, vises en beroligende aroma med et snev av hydrogensulfid.

På grunn av det faktum at øldrikken er litt karbonert, stimulerer den periodisk belching, som bryter ut fra dypet i magen, frigjør en alkoholsky med hopnotater.

Etter noen få drukkede briller er det ganske vanskelig å gjemme lukten av alkohol.

Har du røyk fra ikke-alkoholholdig øl

Merkelig nok, men fra ikke-alkoholholdig øl er det også en karakteristisk dårlig lukt. Faktum er at i et ikke-alkoholholdig produkt kan små mengder etanol fortsatt være tilstede, som i andre fermenteringsprodukter (kvass, kefir). Hvis du drikker noen flasker alkoholfri øl, så er det sannsynlig at etter det blir det en dårlig alkoholisk lukt.

Hvor mye tid vises av røyk fra øl

Det er vanskelig å si sikkert hvor lenge lukten vil vare etter øl. Det avhenger av mengden full, på kvaliteten og typen drikke, tilgjengeligheten av passende snacks og andre faktorer.

Avhengig av ølens styrke og kroppsmasse hos en person, kan 1 glass forsvinne fra 2 til 4 timer. En liter drukket Drikk kan følges opp til 6-7 timer.

Hvis du spiser mye kjøttprodukter, ost og grønnsaker, vil assimileringen av etanolholdig drikke bli akselerert i stor grad.

Store mengder drukket øl kan ødelegge pusten for en dag eller mer.

Slik fjerner du dampen fra øl

Effektive måter

Drikk rikelig med vann

Det er påvist måter å raskt kvitte seg med ølfume. De mest effektive av dem er:

 • Væskeinntak. Alkohol utskilles i urinen, så det anbefales å drikke mer slik at etanol forsvinner raskere fra kroppen. Sitronte, syltetøy, kompott og andre væsker passer godt til dette.
 • Valnøtt. Takket være de essensielle oljene som finnes i mutteren, hjelper det å oppdatere pusten din. For en positiv effekt må du tygge noen få nøtter og svelge dem.
 • Vegetabilske oljer (solsikke, oliven, sesamfrø, linfrø). God hjelp til å raskt fjerne lukten av røyk. Oljen har en omsluttende effekt på magesekkets og mageveggene og en nøytraliserende effekt på den giftige fordampningen av acetaldehyd. For å få ønsket resultat, må du drikke 2-3 ss vegetabilsk olje, sakte, i små sip.
 • Salt. Vanlig kjøkken salt er et godt middel enn å slå ned røyken, hvis det ikke er noe mer egnet for hånden. Saltoppløsning (3 ts per glass) skal skylles munn i 3-5 minutter. Denne prosedyren vil bidra til å fjerne munnhulen av bakteriell plakk og betydelig friske pusten.
 • Stekt frø Vel hjelp forklare dårlige lukt, blant annet fra tobakk og alkohol, hvis du spiser et par håndfull. Frøene løser imidlertid ikke problemet helt, og vil være maktesløse ved alvorlig forgiftning. Ikke stol på dem for mye.
 • Vandre i luften. For å bli kvitt røyk er det nødvendig å hjelpe kroppen å kvitte seg med etanol og giftige nedbrytningsprodukter. En tur i frisk luft vil bidra til å ventilere lungene og redusere nivået av fet acetaldehyd-røyk.
 • Kald dusj Vannprosedyrer bidrar perfekt til den generelle nedbrytning, gjenvinning og reduksjon av nivået av røyk. I tilfelle av alvorlig forgiftning, kan et mer radikalt middel være hensiktsmessig - et kaldt bad. Det er bedre å avstå fra et varmt bad på tidspunktet for beruselse, for ikke å overbelaste hjertet.
 • Pharmacy agenter. Det er effektive måter å maskere ubehagelige lukt i munnhulen: godteri basert på eukalyptus harpiks (Antipolice); forfriskende spray med mentol; mynte tabletter.

Ulike candies vil kort bidra til å gjemme lukten av røyk

Reduksjon av forgiftning

Det er også nyskapende og anti-alkoholholdige stoffer som bidrar til å redusere nivået av beruselse og reduserer vesentlig nedsatt fordampning fra munnen etter å ha drukket øl. Disse stoffene inkluderer:

 • Medihronal. Legemidlet er basert på natriumformiat (et stoff som nøytraliserer acetaldehyd). Kosttilskudd i form av glukose og glycin hjelper til med å gjenopprette energitap etter forgiftning.
 • Alkoklin. Narkotikaholdig glutargin er en kraftig detoksifier og hepaprotector. Hjelper leveren til å takle giftige forbindelser, og fjern giftstoffer fra kroppen.
 • Zoreks. Den aktive ingrediensen (unithiol) brukes i tilfeller av forgiftning med giftstoffer og matvarer. Legemidlet har en rekke bivirkninger, inkludert allergiske reaksjoner. Det brukes i tilfeller av alvorlig etanolforgiftning.
 • Succinsyre. Et effektivt middel for å bidra til å nøytralisere den giftige effekten av etanol, fjerne eller forhindre et bakrus, samt redusere nivået av røyk.
til innhold ↑

funn

Etter øl, som etter alle etanolholdige drikker, ser du lukten av røyk, spesielt hvis du ikke har en matbit. Når du drikker store mengder øl, kan røyken være ganske sterk, og fortsetter i lang tid.

Det er mange populære måter å kvitte seg med den ubehagelige alkoholaromaen, så vel som effektive farmasøytiske preparater kan hjelpe.

Hvordan dreper du lukten av øl raskt fra munnen?

Gasser etter å ha drukket alkoholholdige drikker er et ubehagelig fenomen som forgifter livet til andre og gir bort gårsdagens fest med giblets. Men man bør ikke tro at røyk bare kommer etter å ha drukket sterke alkoholholdige drikker, for eksempel vodka eller brandy. Fryktelig gult kan dukke opp etter å ha drukket mye øl. Det er nødvendig å kvitte seg med denne lukten på noen måte, for ikke å ødelegge forholdet til myndighetene, for ikke å miste trafikkpolisens inspektør eller ikke å gå i strid med sin kone. Det er mange populære måter å kvitte seg med.

Opprinnelse av røyk

Fuming etter å ha drukket noen alkoholholdig drikk er et ubehagelig fenomen som forgifter livet til andre og gir bort gårsdagens fest med giblets.

I enhver alkoholholdig drikk, selv i øl, er det etanol - etylalkohol. Umiddelbart etter å ha drukket alkohol, begynner etanol å bli absorbert gjennom slimhinnen i tarm og mage i blodet. Med blodet, er dette stoffet spredt til alle organer og celler i kroppen. Fjerning av dette stoffet skjer på to måter:

 • Gjennom urinsystemet, hud og lunger. Dermed vises minst 10% og maksimalt 30% etanol.
 • Resten av etanolen spaltes av enzymer produsert av leveren.

Videre, i løpet av etylalkoholbehandling, dannes et mellomprodukt - acetaldehyd eller acetaldehyd. Dette foul-lukter giftige produktet er årsaken til røyk og morgen bakrus. Deretter omdannes aldehydet til ufarlig eddiksyre og utskilles fra legemet av urinsystemet.

Øl lukt, som røyk fra noen annen alkoholholdig drikk, vises i alle fall uavhengig av volumet fullstendig

En ølluft, som røyk fra noen annen alkoholholdig drikk, vises uansett hvor mye alkohol som forbrukes, men intensiteten og eliminasjonshastigheten kan være forskjellig og avhenger av følgende faktorer:

 1. Så snart du drikker litt øl, vil lukten av røyk komme opp etter 30 minutter. Men hvis du ikke lenger bruker alkoholholdige drikker, blir acetaldehyd omdannet til eddiksyre og raskt fjernet fra blodet. Sammen med ham forsvinner og lukten av røyk.
 2. Hvis du fortsetter å drikke, vil en stor mengde aldehyd ikke ha tid til å bli behandlet til ufarlig eddiksyre. Dette giftige stoffet vil begynne å falle inn i alle organer. Kroppen vil bruke lungene, huden og nyrene for raskt å rense den av gift. Derfor kommer lukt av røyk i utåndet luft.

Viktig: Som du ser, er det feil å anta at lukten av damp kommer fra magen. Det foul-luktende aldehydet er tilstede i utåndet luft.

I denne forbindelse blir det klart at gulvet helt forsvinner etter bearbeiding av hele aldehydet i blodet i eddiksyre. Selvfølgelig er den naturlige prosessen med prosessering og utskillelse av acetaldehyd ganske treg, men du kan prøve å øke hastigheten ved å bruke beviste folkeoppskrifter.

Regler for oppførsel

En god, men rask, måte å bekjempe stanken fra munnen på, vil pusse tennene dine.

Hvis du drakk mye alkoholholdig drikke dagen før, selv om det er en alkohol med lav alkohol, om morgenen vil det definitivt være røyk. Derfor reiser du opp om morgenen, må du først gjøre følgende:

 1. Ikke bruk de samme klærne som i går. Siden aldehyd utskilles jevnt gjennom huden, har det en ubehagelig lukt. Det samme gjelder for huden din, hvor aldehydet som ble sluppet ut med svette, forlot en liten rav. Det er derfor om morgenen du trenger å ta en sjel og ta på rene klær.
 2. En god, men rask måte å håndtere stanken fra munnen på, vil være å pusse tennene dine. Vanligvis etter dette røyk forsvinner for en kvart time. Å forsømme rensing av munnen er ikke verdt det.
 3. Deretter kan du drikke grønn te, sur juice eller mineralvann. Væskenes overflod vil fremskynde utskillelsen av giftig aldehyd fra kroppen. Det vil også løse problemet med svekket vannbalanse.
 4. Det er veldig viktig å spise fullt ut. Det er nyttig å spise fersk frukt og grønnsaker, frokostblandinger, drikke kjøttkraft fra fisk eller biff. Det er viktig at maten ikke var fett og tung, det er nyttig å spise fortified raskt fordøyelige matvarer.
 5. Fume vil gå vekk raskere hvis metabolske prosesser i kroppen akselererer. For å gjøre dette kan du gjøre en lett mosjon, ta en tur i parken eller kjøre i frisk luft.

Tips: Ikke prøv å tette røykene med deodorant eller parfyme, unngå å ta en dusj. Ved å blande aromaen til parfyme og røyk vil ambre bli enda verre.

Hastigheten for å bli kvitt rav

Hastigheten til fjerning av aldehyd fra menneskekroppen avhenger av mange faktorer.

Som regel avhenger hastigheten på fjerning av aldehyd fra menneskekroppen av følgende faktorer:

 • styrken av drikken (jo sterkere øl, jo lengre rav holder);
 • sex (i kvinner er prosessen med spaltning og fjerning av aldehyd tregere, så lukten vil vare lenger);
 • vekt (jo mer en person veier, jo lavere aldehydkonsentrasjon og svakere rav);
 • alder (hos eldre mennesker, metabolske prosesser sakte, og aldehyd utskillelse er derfor langsommere);
 • volumene alkohol forbrukes (jo mindre du drikker, jo raskere blir du kvitt dårlig ånde).

Graden av fjerning av aldehyd fra kroppen etter å ha drukket øl med forskjellige styrker vil være som følger:

 1. En halv liter flaske øl med en styrke på 4-6% vil gi deg en og en halv time med røyk. Hvis du er kvinne, vil denne tiden øke til to timer.
 2. En halv liter flaske sterk øl (10-12%) gir en vedvarende rav i 4 timer for en mann og i 5-6 timer for en kvinne.

Måter å eliminere røyk

Å drikke rikelig med væsker er det første og viktigste trinnet i kampen mot røyk.

For en rask kamp med røyk kan du bruke følgende metoder:

 1. Som du allerede forstod, for å fullstendig kvitte seg med dårlig ånde må du påskynde fjerningen av aldehyd fra kroppen. For å gjøre dette, drikk så mye som mulig. Forhøyet vannlating vil bidra til å øke utskillelsen av et skadelig stoff og normalisere vannbalansen. Du kan drikke sitronsaft, buljong, grønn te, mineralvann, melk med honning, appelsinjuice og tranebærjuice. Vær imidlertid oppmerksom på at du kun kan drikke mye væsker hvis du ikke har noen sykdommer i kardiovaskulærsystemet og problemer med blodtrykk.

Viktig: å drikke rikelig med væsker er det første og viktigste trinnet i kampen mot røyk.

 1. En hvilken som helst fysisk aktivitet bidrar til akselerasjonen av alle metabolske prosesser i kroppen og hurtig rengjøring av aldehydtoksiner. Sammen med dem lader og røyk.
 2. Ubehagelig rav etter at du har drukket øl, vil passere raskere hvis du damper i badekaret eller går til badstuen. Høye temperaturer bidrar også til akselerasjon av metabolisme. Dette kan imidlertid bare gjøres for de som har et helt sunt kardiovaskulært system.
 3. Om morgenen på tom mage kan du drikke mineralvann med tilsetning av noen spiseskjeer med honning eller fersk juice av en sitron.

Tips: Hvis du kan, prøv å ikke røyke, fordi lukten av tobakk, blander med "eksos" fra munnen, kan ytterligere forverre situasjonen.

Hurtigvirkende metoder

Hvis du tyger stekte kaffebønner eller muskatnød, kan du midlertidig få en dårlig lukt

Hvis du vil vite hvordan du fjerner røret fra øl raskt, kan du gjøre deg kjent med følgende folkemetoder:

 1. Hvis du tyger stekte kaffebønner eller muskatnød, kan du midlertidig få en dårlig lukt. Kaffebønner i mange næringer brukes som sorbent, men du bør ikke bli for båret for å ikke skade kroppen.
 2. Når du ikke har tid eller mulighet til å spise, kan du raskt oppdatere pusten ved å skylle munnen med en blanding av juice av halv sitron og to dråper vanlig bordeddik. Etter skylling behøver ikke å svelge blandingen. Hvis du ikke kan spise i nær fremtid, kommer den ubehagelige lukten tilbake.
 3. Ristede frø kan tette lukten av en lett ølfume. Men med en mer motstandsdyktig rav er det usannsynlig å takle.
 4. For å beseire støvet kan du holde under tungen, ikke brygget grønn eller svart te.
 5. To tabletter av validol, et par dråper tinktur av valerian eller pyridoksin, kan raskt eliminere den ubehagelige lukten. Men bli ikke involvert i medisiner, for ikke å skade helsen.
 6. Tygger en dråpe dill, persille eller mynte, du kan raskt nøytralisere lukt.
 7. Hvis du bestemmer deg for å tygge løvblad, så må du holde fem minutter i munnen din etter tygge. Med denne metoden kan du helt kvitte seg med lukten av øl. For å fjerne den ubehagelige smaken av løvbladet i munnen din, kan du suge på mintegods.
 8. Hvis du fortynner sitronsaft med vann og drikker det, vil det ikke bare fjerne den ubehagelige lukten, men også akselerere utskillelsen av aldehyd på grunn av diuretisk effekt.
 9. Selvfølgelig gir munnspyling, tyggegummi og peppermynte candies også effekt, men det observeres bare i 15 minutter, hvorpå lukten kommer tilbake igjen.
 10. Pine nåler, nelliker, kanel og andre krydder kan tygges for å kvitte seg med det ubehagelige bryggeri. Men effekten vil bli observert i 30-40 minutter. Deretter må du gjøre noe igjen for å gjemme lukten.
 11. Hvis du raskt trenger å kvitte seg med røykene før du kommuniserer med trafikkpolitisk inspektør, kan du ta noen aktive pust og pust. Dette vil ikke bare fjerne den ubehagelige lukten, men hvis testen overføres på pusten, vil den redusere resultatet i ppm. Vanligvis vil verdien etter ventilasjon være lavere med 0,5-0,6 ppm.

Tips: trenger ikke å "gripe" røyk med løk og hvitløk. Kanskje dette vil tillate å drepe lukten av forfallsprodukter av etanol, men vedvarende løk eller hvitløk er ikke bedre.

VIKTIG. Informasjonen som presenteres i materialet er kun til informasjonsformål. Og er ikke en guide til handling. Obligatorisk konsultasjon med legen din er nødvendig.

Vi fjerner lukten av røyk fra munnen med improviserte midler.

Mange mennesker er kjent med situasjonen når, på grunn av den skarpe ubehagelige lukten, folkene rundt deg vet at i går tok vi en solid dose alkohol. Hvis venner forstår alt riktig, så vil kolleger være våken, og det kan oppstå problemer med sjefen. For å unngå problemer på jobben, må du kvitte seg med lukten av røyk og raskt sette deg i orden. Vi vil vurdere alle de beste metodene for å gjøre dette, men la oss starte med teorien.

Mange mennesker forvirrer røyk med lukten av alkohol, men i virkeligheten er det to forskjellige "smaker" som kan komme fra en person samtidig, forsterker hverandre. Metoder for å håndtere dem er også litt forskjellige.

I motsetning til populær tro vises ikke den ubehagelige lukten av røyk fra munnen eller magen. Eddiksyre, som er årsaken til dampene, elimineres gjennom lungene og i mindre grad gjennom urin og hud.

Lukten av røyk blir holdt til alle giftige rester av etanolforfall elimineres fra kroppen. Avhengig av dosen full, tar det fra 3 til 36 timer for å rense helt. Derfor er det umulig å fjerne røret raskt, du kan bare drukne det ut for en kort stund på ulike måter.

I seg selv er røyk ufarlig, det forårsaker bare ubehag for andre. Men hvis det er en baby i huset, så burde han ikke være i samme rom med en drunken foreldre. Nervesystemet hos små barn er ustabilt, på grunn av den uvanlige skarpe lukten, kan barnet gråte og sove dårlig.

Enkle måter å fjerne røyk fra.

Dette problemet har en grunn - giftige produkter av spalting av etylalkohol. Deres fjerning forbedrer helsen og fjerner ubehagelig lukt. Men først vil vi se på hvordan du raskt kan "skjule" i nødstilfeller.

1. Tyggegummi. Enkel rimelig metode som lar deg raskt drepe lukten av røyk. Ulempen er maksimalt 10-15 minutter. Det antas at mynte tyggegummi er best egnet, men faktisk er de for skarpe og blandet med røyk gir uforutsigbare resultater. Jeg anbefaler deg å kjøpe frukt-flavored tyggegummi.

2. Munnhygiene. For ikke å lukte røyk, kan du pusse tennene dine eller bruke en spesiell forfriskende spray. Disse rettsmidler, som tyggegummi, varer opp til 15 minutter, og forstyrrer bare lukten. Men for å forbedre kroppens generelle helse anbefaler jeg å starte kampen med røyk med en grundig rengjøring av tennene.

3. Andre smaker. Den mest rimelige hjemme - 2-3 minutter å tygge persille, muskatmos, kaffebønner eller de vanlige ristede frøene. Dette vil være nok til å bringe røret ned i ca 30-40 minutter. Ulempen er at de listede folkemidlene selv har en skarp lukt.

Vi vender nå til effektive måter å fjerne støv på. Sannt, de er ikke veldig fort, resultatet blir merkbart etter 6-8 timer.

4. Drikk rikelig med væsker. Kaffe, svart og grønn te stimulerer arbeidet til nyrene og har en vanndrivende effekt som fremmer tilbaketrekking av alkoholrester. Men de kan bare være full i tilfelle at det ikke er noen problemer med hjerte og arteriell press. En kopp hver 4-5 timer vil være nok.

Mineralvann, decoctions av urter (havre, løvetann, kamille) og ferskpresset fruktjuice gjenoppretter kroppens mineral-syrebalanse, bekjemper årsaken til støvet, og ikke dens konsekvens - en ubehagelig lukt.

5. Riktig ernæring. For å forbedre det generelle trivselet anbefaler jeg deg å spise en bolle med suppe eller borscht, samt eggerøre. De to første rettene er rike på vitaminer, eggerøre - protein og aminosyrer som hjelper leveren til å behandle rester av etylalkohol. Til dessert, frukt. Vannmelon, jordbær og jordbær har en vanndrivende effekt.

6. Fysisk aktivitet. Først og fremst må du ta en tur i parken eller torget i friluft i 20-30 minutter, eller i det minste åpne vinduet i rommet. Enkel lading gjør det heller ikke vondt.

For å aktivere lungene, anbefaler jeg deg å utføre pusteøvelser. Det er ikke noe vanskelig i dette, det er nok å ta dype puste i 5 minutter. Hyperventilering av lungene bidrar til rensingen, og derfor blir lukten av røyk ikke så sterk. Mange tror ikke på denne metoden, vurderer det ubrukelig, men jeg anbefaler på det sterkeste å prøve det ut.

7. Vannbehandlinger. Et varmt bad og en kontrastdusj renser rent porene i huden, noe som gjør det lettere å fjerne alkoholholdige giftstoffer fra kroppen. Det ideelle alternativet er å gå til badekaret, men med en gang neste dag etter festen er det ikke tilgjengelig for alle, slik at du kan begrense deg til et bad eller en dusj.

Medisinsk røykbehandling

Først og fremst betyr det den berømte "Antipolicy" og lignende, effektiviteten som mange drivere trodde på. Men disse stoffene, som tyggegummi, bare forstyrrer lukten for en stund, og så vises det igjen. Kom deg bak rattet, det er ikke anbefalt å ta et slikt verktøy.

Gyldig i opptil 60 minutter

Ikke dårlige bakrus-stoffer håndterer røyk: Zorex, Limontar, R-X 1. Men aktivert trekull og andre sorbenter er ubrukelige, fordi årsaken til den ubehagelige lukten ikke er relatert til magen hvor disse produktene "virker".

For å kvitte seg med røykene så snart som mulig, anbefaler jeg at du samtidig bruker flere metoder samtidig om næring, væskeinntak og fysisk aktivitet. I en klemme vil piller mot bakrus også hjelpe. Gummi fra øl og vodka går ikke før 3-8 timer etter den siste drukket stabelen eller glasset.